* st + patches and config
    
  URI git clone git://git.codevoid.de/st-sdk
  DIR Log
  DIR Files
  DIR Refs
  DIR README
  DIR LICENSE
    ---
    Date       Commit message                  Author
  DIR 2020-12-01 19:53 delete boxdraw                  c0dev0id
  DIR 2020-12-01 07:17 Rework ST version and patchset          c0dev0id
  DIR 2020-05-27 08:02 update                      Stefan Hagen
  DIR 2019-12-10 09:19 peep-12                     Stefan Hagen
  DIR 2019-11-14 20:46 font+fix-colors                 Stefan Hagen
  DIR 2019-11-09 07:34 Fix dwm try by using a smaller font       Stefan Hagen
  DIR 2019-10-21 05:57 changes                     Stefan Hagen
  DIR 2019-08-28 19:15 Add and enable boxdraw patch           Stefan Hagen
  DIR 2019-08-28 19:05 Change font to firacode - again.         Stefan Hagen
  DIR 2019-05-10 19:19 Change font to peep               Stefan Hagen
  DIR 2019-04-23 12:35 apply disable bold/italic/roman patch      Stefan Hagen
  DIR 2019-04-07 09:50 add disable italic bold patch          Stefan Hagen
  DIR 2018-08-21 21:30 Switch back to Fira Code, change scale      Stefan Hagen
  DIR 2018-06-25 20:05 Switch to Terminus bitmap font          Stefan Hagen
  DIR 2018-06-04 05:36 Add plumb.sh                   Stefan Hagen
  DIR 2018-05-29 09:48 Add openclipboard patch, change font to Fira M… Stefan Hagen
  DIR 2018-05-26 18:55 Copyurl learns ftp and gopher          Stefan Hagen
  DIR 2018-05-18 04:54 Setting altscreen = 1              Stefan Hagen
  DIR 2018-05-15 19:05 refine font and key config            Stefan Hagen
  DIR 2018-05-14 20:02 reduce fps                    Stefan Hagen
  DIR 2018-05-14 20:00 adding patches + config             Stefan Hagen
  DIR 2018-05-14 19:59 st original source                Stefan Hagen
    
 TEXT Atom feed